ISPOR 2024

Organizing Committee

Dr. Mai AlSaqa'aby

BPharm, MSc

Organizing Committee Chair

Dr. Diena AlMasri

PhD

Organizing Committee Co-chair

Members

Dr. Hassan Asiri

PharmD

Ahmed AlHalabi

Pharm B

Abdulrahman AlAbkka

PharmD Intern, KSU

Khalid AlEnazi

BPharm, PSAU